PIERWSZE WEZWANIE

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

HYDROBUDOWA - 6 SPÓŁKA AKCYJNA

 

Zarząd spółki pod firmą Hydrobudowa - 6 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawi art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw niniejszym po raz pierwszy wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych poniżej („Wezwanie”).

 

§ 1 Definicje

a)       Akcje – łącznie oraz każda spośród 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych Spółki na o wartości nominalnej 5,00 zł każda;

b)      Akcjonariusz – podmiot, który jest właścicielem co najmniej 1 Akcji w dniu ogłoszenia Wezwania;

c)       Dokument Akcji – dokument Akcji sporządzony zgodnie z art. 328 § 1 i 2 KSH;

d)      KSH – Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505);

e)      Odcinek Zbiorowy Akcji – dokument inkorporujący dwie lub więcej Akcji, zawierający elementy wskazane w art. 328 § 1 i 2 KSH;

f)        Spółka – spółka pod firmą Hydrobudowa-6 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Augustówka 24, 02-981 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079628, NIP: 5240303257, REGON: 012074213, kapitał zakładowy 100 000,00 zł (wpłacony w całości).

 

§ 2  Składanie Akcji w Spółce

1.       Odcinki Zbiorowe Akcji będą odbierane od Akcjonariuszy pod adresem: ul. Sielecka 39/3, 00-738 Warszawa, w dni robocze w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 10.00 do godz. 14.00.

2.       Odbiór Odcinka Zbiorowego Akcji może nastąpić od Akcjonariusza działającego osobiście, poprzez przedstawicieli prawnych lub organy uprawnione do jego reprezentacji.

3.       Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji następuje:

a) w przypadku osób fizycznych – po okazaniu dowodu tożsamości, zaś w przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania tej osoby fizycznej;

b) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – po okazaniu dowodu tożsamości osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza oraz złożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby lub osób, którym Akcje mają zostać wydane, do reprezentowania Akcjonariusza, w szczególności odpisu z właściwego rejestru.

4.       Dokument Akcji lub Odcinek Zbiorowy Akcji może zostać złożony w Spółce również przez pełnomocnika Akcjonariusza. Pełnomocnictwo do złożenia Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.       Odbiór Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcji potwierdzony zostanie odpowiednim protokołem (pokwitowaniem).

6.       Wraz  z odbiorem Dokumentu Akcji lub Odcinka Zbiorowego Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania czy w rejestrze akcjonariuszy winien zostać wskazany adres zamieszkania czy adres do doręczeń Akcjonariusza oraz czy Akcjonariusz wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz czy Akcjonariusz wyraża zgodę na przesyłanie informacji o zwoływanych walnych zgromadzeniach za pomocą poczty elektronicznej.

7.       Przesyłanie akcji za pomocą przesyłki przez operatora pocztowego/ przesyłką kurierską nie jest rekomendowane przez Spółkę z uwagi na ryzyko zagubienia oraz brak możliwości wydania jednoczesnego pokwitowania złożenia dokumentu akcji w spółce. W przypadku, gdy Akcjonariusz zadecyduje się na skorzystanie z usług operatora pocztowego:

a)       ponosi on pełną odpowiedzialność za ew. zagubienie dokumentu akcji w toku przesyłki (aby zminimalizować to ryzyko należy skontaktować się z operatorem pocztowym i zapytać o możliwość przesłania dokumentu akcji pocztą);

b)      wyraża zgodę na opóźnione otrzymanie pokwitowania drogą pocztową (kopia pokwitowania będzie przechowywana w Spółce);

c)       przyjmuje do wiadomości, iż obrót akcjami w okresie między wysyłką a dostarczeniem do Spółki może być niemożliwy bądź utrudniony.